Assistència nutricional

Treballem per erradicar la malnutrició

Actualment els problemes nutricionals del món es caracteritzen per una doble càrrega de malnutrició: d'una banda, problemes de desnutrició, i de l'altra, problemes d'obesitat, sigui per manca d'aliments (desnutrició) o per excés en el consum.

La desnutrició és el resultat físic de la fam, provocada per l'escassetat d'aliments, o d'una dieta inadequada. Aquesta malaltia causa la mort de més de 3,1 milions de nens i nenes cada any. Segons els informes de la FAO, 161 milions de menors de cinc anys pateixen malnutrició crònica (retard en el creixement). La carència de micronutrients, o “fam enco-berta”, afecta més de 2.000 milions de persones arreu del món, cosa que impedeix el desenvolupament humà i socioeconòmic i contribueix al cer-cle viciós de la malnutrició i el subdesenvolupament.

L'obesitat (principalment l'obesitat infantil), amb uns nivells d'afectació alarmants, és la nova epidèmia mundial del segle XXI. Els darrers anys, aquesta prevalença ha augmentat a un ritme alarmant i es preveu que al 2025 hi hagi més de 70 milions de nens amb sobrepès i/o obesitat (un 85% dels quals en països en vies de desenvolupament).

Què fem?

Des de Nutrició Sense Fronteres creiem que la millora de l'estat nutrici-onal de les persones en reforça les capacitats i n'estimula el procés de desenvolupament, cosa que condueix a una reducció de la pobresa. L'as-sistència nutricional ens permet tractar i prevenir la desnutrició aguda severa i donar accés a una alimentació sana i suficient a les persones o col·lectius en situació de risc nutricional.

Els nostres projectes volen erradicar la malnutrició al món donant accés a una alimentació suficient i saludable, i capacitant les persones perquè puguin viure una vida digna i saludable.

Per a la consecució dels fins missionals treballem en:

  • Tractament i prevenció de desnutrició infantil

  • Assistència nutricional a poblacions d'exclusió o pobresa

  • Servei ambulatori per detectar casos de desnutrició infantil

  • Enquestes nutricionals

Alguns resultats

Nuestros proyectos