Transparència

A Nutrició Sense Fronteres tenim la responsabilitat de demostrar que els nostres comptes són transparents, que treballem amb eficàcia i eficiència i que les nostres actuacions s'ajusten a la nostra missió, a aconseguir el màxim impacte perquè totes les persones puguin exercir plenament els seus drets fonamentals i gaudir d'una vida digna.

Retem comptes amb l'Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), ens sotmetem a una auditoria externa dels comptes anuals i apliquem i promovem el codi de conducta elaborat per la Coordinadora Española de ONG para el Desarrollo (CONGDE).

Els comptes clars

Com distribuïm els nostres fons?

Ingressos

2016

Privats i socis 50,20%

Públics 30,42%

Consultoría 16,39%

Despeses

2016

Proyectes 90%

Administració 8%

Captació de fons 2%