Transparència

A Nutrició Sense Fronteres tenim la responsabilitat de demostrar que els nostres comptes són transparents, que treballem amb eficàcia i eficiència i que les nostres actuacions s'ajusten a la nostra missió, a aconseguir el màxim impacte perquè totes les persones puguin exercir plenament els seus drets fonamentals i gaudir d'una vida digna.

Retem comptes amb l'Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), ens sotmetem a una auditoria externa dels comptes anuals i apliquem i promovem el codi de conducta elaborat per la Coordinadora Española de ONG para el Desarrollo (CONGDE).

Els comptes clars

Com distribuïm els nostres fons?

Com distribuïm els nostres fons?

Ingressos 2017

Fons privats
i Socis

Fons públics

Consultoria

Despeses 2017

Missió

Administració

Captació
de fons