Sobirania Alimentària

L'alimentació és un dret

La fam i l'escassetat d'aliments és una realitat que afecta més de 795 milions de persones al món i s'ha d'abordar de manera transversal i multisectorial, prestant una atenció es-pecial als sistemes de producció i distribució dels aliments.

La sobirania alimentària és el dret dels pobles a controlar les seves pròpies llavors, terres, aigua i producció d'aliments a través d'una producció local, autònoma (participativa, comu-nitària i compartida) i culturalment apropiada. Aquesta pro-ducció ha d'estar en harmonia i complementació amb el pla-neta, ha de promoure l'accés dels pobles a aliments sufici-ents, variats i nutritius, i ha d'aprofundir en la producció prò-pia de cada nació i cada poble.

Què fem?

A Nutrició Sense Fronteres entenem que per fer realitat el dret a l'alimentació cal assegurar un sistema alimentari on la sobirania alimentària estigui garantida. Per garantir la segu-retat alimentària, entesa com a disponibilitat, accés i consum d'aliments sans, segurs i nutritius, també cal abordar la qües-tió de qui produeix els aliments i com els produeix. La sobira-nia alimentària ens permet abordar el dret a l'alimentació des d'un enfocament integral.

Els nostres projectes volen erradicar la malnutrició al món tenint en compte els processos de producció i l'accés de les persones als aliments. Per aconseguir els fins missionals es realitzen les accions següents:

  • Avaluació de l'estat de seguretat alimentària

  • Promoció d'activitats agrícoles comunitàries

  • Capacitació i assistència tècnica en activitats agrícoles

  • Formació i capacitació en temes alimentaris

Alguns dels resultados

Nuestros proyectos