Sostenibilitat Alimentària

Avui el món produeix prou aliments per alimentar adequa-dament a tots els habitants. I tanmateix, 795 milions de per-sones encara pateixen fam. En aquesta situació paradoxal, al món es malbaraten més de 1.300 milions de tones de menjar.

La insostenibilitat del sistema alimentari actual implica un impacte negatiu per al clima que es tradueix en el canvi cli-màtic. L'augment de les temperatures, els canvis en les preci-pitacions, els patrons climàtics erràtics i la prevalença de pla-gues i de malalties causades pel canvi climàtic també ame-nacen la productivitat agrícola i, per tant, perjudiquen la se-guretat alimentària mundial.

La sostenibilitat alimentària, entesa com a capacitat dels sis-temes alimentaris actuals de minimitzar els impactes nega-tius al medi ambient i de garantir els recursos per a les ge-neracions futures, és una premissa necessària per erradicar la malnutrició al món.

Què fem?

Des de Nutrició Sense Fronteres creiem que els sistemes ali-mentaris s'han de comprometre amb el clima i que l'ús que es fa dels recursos alimentaris és molt important per a la lluita contra la malnutrició. Mentre els països en vies de desenvo-lupament no tenen accés als recursos alimentaris, els desen-volupats malbaraten un terç dels aliments que es produeixen al món.

Els nostres projectes volen erradicar la malnutrició al món tenint en compte els criteris de sostenibilitat dels sistemes alimentaris i promovent un ús responsable dels aliments i dels recursos disponibles. Per a la consecució dels fins missio-nals es realitzen les accions següents:

  • Programes per a la prevenció i la reducció del malbaratament alimentari

  • Programes per a la promoció del reaprofitament alimentariProgramas para la promoción del reaprovechamiento alimentario.

  • Campanyes de sensibilització/comunicació sobre el malbara-tament alimentari

  • Promoció de sistemes alimentaris més sostenibles

Alguns resultats

Nuestros proyectos